Đồ Ăn

Panini Trứng ………………………………………………………vnđ Pizza Bò loại nhỏ …………………………………………………….vnđ
Bánh Mì Trứng ……………………………………………………vnđ Pizza Bò loại to ……………………………………………………….vnđ
Bánh mì xúc xích …………………………………………………vnđ Pizza Dăm Bông loại nhỏ  ………………………………………….vnđ
Panini Bò …………………………………………………………..vnđ Pizza Dăm Bông loại to ……………………………………………..vnđ
Panini Dăm Bông …………………………………………………vnđ Salad Rau ……………………………………………………………..vnđ
Bò Sốt Vang ……………………………………………………….vnđ Salad Cá Ngừ …………………………………………………………vnđ
Mỳ ý Sốt Bò Băm  ………………………………………………..vnđ Khoai Tây chiên ……………………………………………………….vnđ

Đồ Uống

 

Drip Coffee With Condensed Milk ………………………………vnđ Passion Fruit Juice ………………………………………………..vnđ
Cafe Decaf …………………………………………………………..vnđ Pineapple Juice …………………………………………………….vnđ
Drip Coffee ………………………………………………………….vnđ Pomelo Juice ………………………………………………………..vnđ
Cafe Latte ……………………………………………………………vnđ Fruit Soda …………………………………………………………….vnđ
Latte Macchiato …………………………………………………….vnđ Orange ………………………………………………………………..vnđ
Ice Blended Coffee ………………………………………………..vnđ Mango …………………………………………………………………vnđ
Cafe Mocha …………………………………………………………vnđ Water Melon Juice …………………………………………………vnđ
Cappuccino …………………………………………………………vnđ Matcha ………………………………………………………………..vnđ
Cafe Americano ……………………………………………………vnđ Caramel Macchiato  ………………………………………………..vnđ
Espresso DBL ……………………………………………………..vnđ Soft Drink (Cocacola & Soda Water) …………………………….vnđ
Espresso RGL ……………………………………………………..vnđ Dimah Tea ……………………………………………………………vnđ
Caramel Cappuccino ……………………………………………..vnđ Chai Tea Latte ……………………………………………………….vnđ
Avocado …………………………………………………………….vnđ Lipton Tea …………………………………………………………….vnđ
Hot Chocolate ……………………………………………………..vnđ Bia ……………………………………………………………………..vnđ